Условия на промоцията

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “КОЛОР-ИТ” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел, блок 406, вх.В, ет.2, ап.25.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. 

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0889/776694

на интернет страницата: www.obag.bg


2.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 14.09.2022г. и продължава до 30.09.2022г. включително.


3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на КОЛОР-ИТ ЕООД.


4.УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията дава право на всяко лице да закупи един или повече продукти от участващите в промоционалния механизъм, като получи отстъпката, определена за всеки продукт.

Отстъпките, участващи в промоционалния механизъм, са както следва:


 -50% НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ


5.УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.